298 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS gewogen werdde schaal met de gewichten(1507)„nije reepe an onse wage”; (1510)Ende also dije oude waghe int gasth. versleten was en dat vol ghebrecks vijel int gasth. vant wegen en dije gasth. meesters dije dat int claer also bevonden hebben. Ende was van node datt een nuwe wage moste wesen. Ende also is Cornel Janz. Cammaker van gasth. wegen te Bergen ghetogen tot twe reijsen toe ghins ende weder om te besteden de voern. wage, int cort ghescreve, so heeft de wage gecost mit alle de oncost XXIII rijse gl. IX gr. facit 29 12 s. 8 d. De 3 waagmeesters kregen tot nieuwe jaer later elk een hollantse daelder. 1539: „de tijnnegieter die wichten te juijsten die in de waege sijn omme daer mede een ijgeliken ’t sijne te gheven 12 sc.” 1541: „twe steenen wichten daer men mede weecht, elc swaer weeghende hondert pont. 2 5 sc.’’ in 1615 echter bevond zich de weegruimte in een waeghuijsje bezijden de Kapel en werd het met die kapel den Magistraat overgedragen, (zie boven). de waerderoep 1489: „scoen te maecken en daran gemetselt”. het wanthuis (de lakenhal) Het gasthuis was Ao. 1385 het recht van de Ellemaat door Hertog Albrecht ver leend, en krachtens dat recht hield en verhuurde het stalplaatsen in een van zijne lokalen, doch mij is niet uit de rekeningen gebleken waar dit was. Het octrooij van 9 Juli 1577 dit recht bevestigend, zegt: „haere stal-plaatse te mogen houden binnen de Gasthuijse als na ouder gebruijke ende octroje”. „het washuus, bevond zich misschien ter plaatse waar de nieuwe regenback in 1662 werd gemetselt, waervoor bet. 46 gl. 8 st.; (1511) „bet. voor wrinck- tubbens”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 327