IN HET DORP „DIE HAGHE" 301 huis, bier voor geleverd linnewaet leveringen, soms over een geheele maand of langer nog, kortweg vermeld. Blijkens in de XVIIe wedden van trooster en moeder en van Alle Maandagen moest hij tusschen half één en één uur in het kantoor van het Gasthuis zitting houden om inlichtingen te kunnen geven en op den lsten van elke maand, door den kamer-bewaarder, eene som van fl 200.toezenden aan den Regent, die maand belast met de dagelijksche huishouding. De afhooring der jaar-rekening geschiedde als eertijds. Voor trouwe administratie moest hij een borg stellen; hij genoot fl 280.’s jaars, bovendien fl 20.voor het afschrijven der rekening en voor het stellen van de huur-cedulen van de huurders, boven de fl 100.per jaar, fl 2.50 ’s jaars en van een huur daarbeneden, 30 stuivers ’s jaars. Het Gasthuis was in 1355 bedoeld te zijn, een Gods- een Chariteits-huis, voor het zich ontwikkelende dorp. Daar klopte aan de arme vreemdeling, de pelgrim, de arme, de door een ongeval of ziekte getroffene, hij of zij die geen te huis had, het oudje dat alléén was overgebleven, de wees, de verlatene, de zwerver, en ook zoo menig ander hulpbehoevende nog. En allen die toen iets gevoelden voor het lijden van hun mede-mensch en voor het groote nut van dit Gods-huis, steunden het met hun giften en gaven in eene oude aanteekening moest de rentmeester eeuw tegen quitantie uitbetalen de jaar- den doctor, den chirurg en den zieken- uit de hand, de loonen van de binnen- de dienstmeisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 330