IN HET DORP „DIE HAGHE” 305 alreheijligen 87 jaer huyr 14 ft' ende 20 half jaer huyr huyr beijder onse knape Aernt Dirckz een sijn wijf, 17 ft, en de voer gave der kas in voorschot, dan waren de uitgaven grooter geweest dan de ontvangsten. Ao. 1514 „van een groetboeck daer men al onse renten in ’t net scriven en setten sal 8 fl.”, dit renteboek met 16 beschreven perkamenten bladeren doorDeijm Notarius aangelegd, vermeldende van af 1363 tot 1538 de renten op het huis gevestigd, is in onbeschadigden toestand nog aanwezig. Ao. 1581 werd aangenomen een nieuwe rentmeester ad 36 ft’ jaers, over Ao. 1582 werd deze uitbe taald voor gaige 42 ft en voor 't grosseren en doubleren der rekening, „groot t zaemen CVIÏI blaederen, elkblatals bij voergaende rekening 2 stuuvers, facit 10 ft XVI sc”. De dienst in het gesticht met bijbehooren werd hoofd zakelijk verricht door vrouwen, daertoe door de gast huisvrouwen, de latere Regentessen of buijten-vrouwen gehuurd, zooals reeds blijkt uit een rekening; „Ao. 1488 loen Margriete Sijmons dochter gedient in ’t gasthuis om die siecken te beddaen ende te havenen van meije 1487-88 8 ft. „item voor 2 paar scoen en 2 hemden, 9 sc. 4 d. „item Olsgen Jans dochter gedient in ’t gasthuijs als moleren moer van bamis 87 tot maij 88 jaar) 4 ft. „item Lijsbet Damaes dochter gedient in ’t gasth. van meij 87 tot bamis in ’t selve jaer als moleren moer 4 ft' en voer een paer scoen 4 s. 8 d. „item Ariaen Florijs int gasthuijs van tot meij 88 5 ft'. „Ao. 1502 voer hem en scoen 9 s. 4 d. „item Nijes ons joncwijf van een van twee paer scoen 10 s. 8 d. „item Geertken dat onder jonc-wijf een half jaer huyr 2 ft' 10 s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 334