HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 308 dat hij ’t beste doen zoude van sunte agniete dach af beginnende o. tijen tot bamisse toe daer en fac. en pond, holl. XIII ffi VI sh. VIII d.” 1511: „itemgheg. meester Dirckgen upte achtste dach in Julio van dat hij alle dije zijecken dije ghebreclike waren van pocken ende ander ghebrecken ghemeestert heeft ende alle daghe ghevisiteert heeft drie vierendeel jaers lanck, hijr of meester Dirck geg. bij consente ende ghoet dunck van mijn medegesellen 8 ffi.” 1512: „meester Dirck dat hij dije ziecke mannen haer baerde gescoren heeft ende dije ghebreckelicke zijecke ghemeestert 1 XIII s. 10 d.” 1513: „in Augusto verricht mit meester Dirckgen van dat hij William Claes oeck zijn been dat ghebroken was ghemeestert heeft en noch een meijssijen ghemeestert heeft ende Dirck Claesz mede ghemeestert heeft.” 1520: „meester Jan barbijr, alias fluwele oghe, van dat hij onse zijecke in onse gasth. ghemeestert heeft een gheheel jaer lanck, daer of hem ghegeven 6 ffi.” 1522„ghecoft upte leste dach van december in de apteek dinghe daer hij solfs of ghemaect heeft om te besmeren dije zijecke mense dije seer ghebrecig van de pocken X s VIII d.” 1554: „Cornelis chirurgijn van dat hij’t gasthuijs ghe- dijnt heeft een halff jaere ll1/^ gl.” 1561: „Cornelis chirurgijn de somme van 5 gl. voor een jaerwedde.” 1563: „de chirurgijn Cornelis bij den wedde weder aangenomen next Arent Wendelijsz chirurgijn, wonende op de vischmerct, des jaers om guldens, also de ziecken in ’tgasthuijs verlangden, dat Arent eens inde maent int gasthuijs quam. 1564: „Cornelis chirurgijn 5 wedde ende van coppen te onderhouden van een quade vent die int gasth. over leden is 2 ffi.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 337