IN HET DORP „DIE HAGHE” 309 verscheijde De dienst Gods. Zondag lezen en 1581: „Kethel, chirurgijn eenige personen int gasth. te cureren van eenige gebreecke, nyet in sijn ordinaris wedden begrepen ende over sijn salaris en verdient loon 3 W.” 1584: „de chirurgijn van Moerkerck 6 tb' een jaer weddens vant gasthuijs te deinen als chirurgijn.” Ao .„1625 bet. aen Burgermeester Quartelaer, als chirur gijn van desen huijse, van verscheijde cure bij hem ge daan XLII ft.” eene post zich herhalenden 15 Nov. 1627 en 1632. Ao. 1659 „bet. aen Burgermeester Splinter voor gele verde medicamenten LIIII gl.” Ao. 1635 „aen Pieter Splinter apothecar V tt’ XVI sc.” Ao. 1669 „bet. den chirurgijn voor extra ordinaris moeijte 31 gl. 10 st., sonder in consequentie te trecken.’’ Ao. 1672bet. „wegens ende tersaeckehetligten vaneen vlies aan de oogen van out sijnde acht en 't seventig jaren 36 gl.” De dienst of liever de werkzaamheden in het Gasthuis zijn te splitsen in den dienst Gods, de verpleging der zie ken, de opname en verzorging van armen en behoeftigen, de dienst in den baijert, de voorziening der proveniers, de bediening van de waag, het wanthuis en de visbanken en niet zelden het verstrekken van hulp aan hen die in den catholieken tijd niet opgenomen konden worden. De dienst Gods had plaats in de kapel alwaar elke en minstens 3 maal ’s weeks misse werd ge- Zondags tevens een sermoen werd gehouden, welke weekmissen werden betaald uit het fonds der cappelije door Hertog Albrecht geschonken. Na afloop van de Zondagsche sermoen vaak gehouden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 338