door een monnik uit het klooster aan het Voorhout, deed „heer Dirck onse cappellaen die boetscap van ’t gasthuus wegen van die stoel ende anders” en kreeg daarvoor in 1504 een bonet ad XVI sc. Ao 1509 „heer Dirck de capelaen omdat hij Sinter Claes gasthuys en de arme haer woert hout daer ’t van doen is, om testamente te verwerve voer den arme, daervan hem gheg. bij consente van medeghesellen een bonet ad XVI sc.” A. 1504. van 4 missen ter weeke in de gasthuus- capelle veel jaer 20 'IK, werden getransporteert in ’t gast huus door meester Jan van Coelen, costte 4 <U>' X s. VIII d.” waaruit blijkt, dat van toen af, deze missen in het nieuwe zijeckenhuus zijn gelezen en niet in de kapel. En toen in 1505 het nieuwe ziekenhuis in gebruik was genomen werd ontvangen om een ewige misse in ’t nijeuwe huus t’onderhouden ter weecken, ende wert ons vrijdachs gedaen, 101 'U? VI s. VIII d„ waarvoor eenige renten werden gekocht op verschillende huizen. 1521. „de dagen, waarop behalve Zondags misse werd gedaen, staen ghescreven in een cleijn bordekijn, an de zuytzijde van de hangende in ’t nieuwe zijeckh. outaer.” In Ao. 1526 was de uitgave voor misbroet en wijn, daer men misse mede ghedaan heeft, van waslicht en misse doen ende ander dyenst, XXVI XVIII s. VI d. en „allen sonnendage die sermone ghedaen ende dije zijecken up dije hoechtijden ghecommuniceert, III U' XV sc.” Ao. 1527 „bet. meest. Wisse Deijm van dat hij na sijn sermone heeft laten bidden voer Evertge Stalpt, menijge tijt XV sc.” en „gheg. den provijsoer heer Anthonis priester van HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 310

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 339