DE BEHUIZING VAN DE EERSTE KAMER 20 hebben die moeilijkheden eene gelukkige oplossing ge vonden, toen in 1913, ten einde meer ruimte te ver krijgen, eenige veranderingen zijn aangebracht, die wel geslaagd mogen heeten. Door velen voorgelicht en geleid moge hier een overzicht van die behuizing volgen.1) Aan den kant van den Vijver, dus aan de noord zijde van het oude Binnenhof en tegenover de Tweede Kamer der Staten-Generaal is de andere tak der volks vertegenwoordiging de Eerste Kamer gevestigd in een gebouwen-complex, dat het grootste gedeelte van het vroegere stadhouderlijk kwartier omvat en begrensd is door het departement van Waterstaat en door de groote poort, toegang gevende tot het Buitenhof, de Stad- houderspoort. De Kamer heeft in gebruik de boven verdiepingen tot en met het venster boven de genoemde poort, maar door het afstaan van drie vertrekken ten behoeve van den Raad van State in 1922 is de door haar bezette ruimte van de eerste verdieping aan de zijde van het Buitenhof beperkt tot de beide torens. Het gedeelte van het complex der gebouwen, gelegen naast het departement van Waterstaat, en zich uit strekkende tot waar de open galerij begint, heeft één verdieping met acht vensters aan den kant van het Binnenhof en twee verdiepingen, ieder eveneens met acht vensters, naar den Vijverkant; het neemt de plaats in van de in 1879 bij de verbouwing van het Binnen hof verdwenen Hofkapel. Mr. Jacob de Riemer, Beschrijvinge van ’s Gravenhage, 1730 1739: Lopez de Fonseca, la Haye par un habitant, 1853; A. Ising, Het Binnenhof te’s Gravenhage, 18791883; C. H. Peters.de Lands- gebouwen te ’s Gravenhage, 1891; Jhr. G. G. Calkoen. Het Bin nenhof van 12471747, in het Jaarboek 1902 van „die Haghe”; Jhr. Mr. Victor de Stuers, Het Binnenhof en 's Landsgebouwen in de Residentie, 1891 W. P. van Stockum, ’s Gravenhage in den loop der tijden, 1889, en anderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 33