312 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS De verpleging der zieken. De verpleging der zieken en van hen die groote ge breken hadden, gewond of gekwetst waren, een been of arm gebroken hadden, had meestal plaats in de gemeen schappelijke zaal. Ao. 1513 „betaelt 14e dach in Sept., voer een arm zijeck man van buten in de hage quam ende nijemant en woude hem innemen omdat hij also cranck was en ghinge wij gasth.meesters en besteede hem tot Ael mitte honde ende besorchde hem al dat he van noet was en binnen acht of negen daghen; so quam de man an de beter hanthijr voor ’t ael mitte honden geg. IX s. IV d.” Ao. 1518: „ontf. van een arm elendich man dije zeer grote ghebreke hadde ende hij werde ghebracht int gasth. ende dije van den haghe beleefden die oncosten te betalen, van 't meesteren hyr of so heeft onse gasth. ontf. IV ffi.” Ao. 1518: „upte IIIIe dach in augusto doen werd er een arm sijck man voert gasth. ghebrocht ende hij was van haerlem ende begeerde thuijs te wesen ende men gaf hem om daer te reijsen V sc. Ao. 1519: „upte XUIIen dach in September doen werd er een jonekman in onse gasth. ghebrocht ende hadde ghe- diet mit heer Jan Capellaen. Ende dese jonge man dije was dol ende bijsinnich, ende wij gasthm. hielde hem hijr in onse gasth. een dach of 11 dage ghebonden ende hij maecte sulck misbaer onder de zijecken als dat wij hem besteden, te houden ende te bewaeren tot een man in de molestrate ghenoemt Roelof direkz. de scoelapper om VII g. daegs, dit beloept ter weecke XXIIII1/.? st. dit doende XXVIII volle dage, beloept: 6 X s.“ VIII d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 341