IN HET DORP „DIE HAGHE” 313 Ao. 1521„als dije bedden in onse zijeckh. al wel belege sijn, so worden wij gasth.m. dicke versorht van crancke ende ghebreclicke zijecke menschen om int gasth. te wezen. Ende als dije bedden dan belegen sijn ende wij dije zijecke menschen niet in ende mogen nemen, so geven wij dickwil ut dat trijsoerge daer onse petici- gelt in staet vant petici-gelt III st. ofte II st. na dat dije zijecke menschen ghebreck hebben tot hare noetdruft.” Ao. 1522 „bet. Ael mitte honden van een arm dije wij in 't gasth. nijet leggen ende mochten, dije zeer zijeck ende cranck was ende lach daer ontrent twee of III weken en ael dije gaf hem al dat he van noden was ende de gasth.m. gaven hem an gelde ende wat hij ver teert hadde over te Delft te reijsse ut oude gasth. ende coste an gelde in als te zamen 16 s. 8 d.” Ao. 1527 „bet. voer een vroutgen upte spoije dije haer bijen ghebroken was en quam hijr int gasth. XX sc. It „bet. voer borden ende plancken daermede ses bet- steden mede ghemaect voer de pockijghe ende zijecke menschen IV rijns gl. 7 st.” Ao. 1538 „bet. Grietgen fluewelen oegen van een jonge meijt die in ’t gasth. was ende hadde ghebreck van de pocken.” Moeielijker dan de pokkenlijders waren echter de dullen die het gasthuis verontrust en en daerom soms werden gebonden of ’s nachts in ’t gewelfgen opgesloten, doch bij voorkeur ergens werden uitbesteed. Ao. 1521 „upte Villen dach in maerte so zijn wij gasth.m. anghesocht van Jan van Spanije sijn soon die welcke zeer bijsinnich ende crancksinnich is en Jan van Spanije di was up dese tijt van huys up een lange reijs. Ende zo hebben wij gasth.m. om goetswille alle omme ghesocht offer ijemant dese dule knecht an woude nemen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 342