HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 314 XXII om geit vijf of weken om te bezijen off eenichge be- teringe of mochte comme, mer wij conden nijemant vin den dije dese knecht in slaen wilde. „Mer doen vonden wij een man ten leste dye wy also ghuet sprake, dat hij de knecht an nam ende houden ende te bewaren ende woent in de molestraet ende is genaemt Zuel de scoelapper. „Ende hij bewaerde deze dulle knecht ses weken lanck tot onset last van ’t gasth. ende hebben hem alle weecke gegeven an gelde XVIII st., beloept de ses voers. weken V rijnsse gl. ende VIII st. „Ende in dese tijt so quam Jan van Spanijen thuus doen haelde hij zijn zoen thuus ende doen gaven wij Jan van Spaijen noch XII stuvers omdat hij self ’t beste mit syn zoen doen zoude, facit te samen an gelde behalven dattet meer ghecost VIII ffi.” Ao. 1522: „in de maent van Augusto so is ghelast de rentmeester van noort-holl. doer beveel van de meestr. van de rekenijninge, als dat men Jan van Spanije soude utreijcken, voer sijn dolle soen utte ghuede van Sinte Nijclaes alhijer drie tt>' van XVI gr.’s jaers de tijts durende so lange als Jan van Spanije sijne zoen ander ghestellt worde, ’t welck wij gasth.m. also ghedaen hebben; hijr of ghegh. Jan van Spanije van viermaen den, als sept. oct. nov. dec. 8 ft'. Nog lang nadien komen voor dezen posten in de reke ningen voor. Ao. 1528: uitbesteed: ,,’t houwe van een dulle rasende wijf ende hem beloeft alle weecks 11 st., over weke: 11 rijsse gl. 15 st. Ao. 1534: die dollen uitbesteed, enz. Ongaarne nam men krankzinnigen op, doch van laserije besmette personen weerde men beslist. Ao. 1518: „Lipten Xte dach in junio ghesonden twe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 343