IN HET DORP „DIE HAGHE” 315 x) Ao. 1413, Vrijdag na St. Jacobs, Schout, Schepenen ende Raed van Haerlem verklarendat degene die mit melaetsheijt besmet sijn uijt de gansche provintie van Holland ende van Zeeland kunnen komen in de Sint-Jacobskapel alldaer (waarvan de Meester en ge zworenen de last was opgedragen de zieken te schouwen en te onder tasten) om hunne melaetschheid aldaer te lae ten onderzoeken ende ge nezen. Voor die keur werd betaald en, was men melaatsch dan kreeg men voor 4 jaar een patent tot bedelaar. men Trijn arents van de lazarije paciente van onse zijecken te haerlem J1) om aldaer te proven van de lazarije, 't welck dat onse gasth. coste mit waghehuijr ende ander oncoste te samen IV. Ao. 1520: „bet: upten XVIten dach in november aan oncosten van waghen huijr doe men Heijn van Santé te haerlem zende om daer te proven of hij van de lazije besmet was 1 It' X sc. VIII d. Ao. 1521„bet. van de reijse doen te Haerlem brocht om te scouwe 1 XVI sc.” Zij die besmet bleken te zijn, werden niet opgenomen in het gasthuis, maar bleven in Haarlem of werden ver wezen naar het leprozen-huis. Ook pestilencie lijders nam men liefst niet op. Ao. 1507„bet. en vrouw upte Spoije die en meijt be- waerde die mit Wille Jacob plech te wone ende dese meijt was zieck van de pestilencie en men wilde se int gasth. brenge, daer om gegeven dese vremde vrou upte spoije die dese zijcke meijt bewaert heeft 1 ft'. XVIII s. IIII d.” Ao. 1509: „in backers huus lach aldernaest daer bour- gongen uithanghet lach en meijt zijeck van de pestelencije ende dese geg. in hare noet ten bate, bij consent van mijn mede ghesellen XII st.” Ao. 1510„item also datter int gasth. veel zijecke men- schen zijeck waren van de pestilenci int gasth: Ende dije bedde meest alle belegen waren, so hebben die gasth.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 345