316 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS Opname en verzorging van armen en behoeftigen. meesters een jonghe meijt besteed, dije zijeck gheworden was van de pestilenci, mitte heilige geestmeesters upte geest tot Adriaen Ockersen, daert gasth. cost of gehat heeft in 3 volle weken 1 IV sc.” Ao. 1513 „nov. betaelt Adriaen Oekersz ter cause dat hij veel zijecke menschen in sijn huijs ghelogeert heeft dije van de pestelecije sijck waren ende daermede onse gasth. seer of beswaert en belast soude geweest hebben. „So hebben dije gasth.meestere mitte gherechte van de Hage ghesproken als dat sij deze Adriaen Ocker daar toe ghewillicht hebben. Ende hebben hem besorcht een grote ruijme huijsinge upte geest, daer hij alle dije zijecke menschen in genomen heeft ende heeft ghehat van elck zijeck mensche X stuv. ’s weecks. Ende dese coste sijn betaelt bij sominghe van de buijren van den hage. En de heijlige geest heeft ooc mede toe gegeven. En onse gasth. heeft hijr of als te gelde ghehat: XIV ft’. Het gasthuis hielp arme behoeftigen, arme oudjes vooral, nam ze op, voor zooveel daartoe plaats was, of steunde ze geldelijk en door uitdeeling van kleeren, brandstof en wat meer zij. De taak van beheerend gast huismeester was een vrij moeilijke en ondankbare, niet gesteund als hij werd door een voor de zieken verant woordelijk geneesheer, noch door eene voor het huis houdelijk gedeelte verantwoordelijke moeder. De genees heer, barbier, docter of chirurzijn werd enkel geroepen als ’t noodig was en werd eerst vrij laat tegen eene jaarwedde voor korten tijd aangenomen, om eiken dag de kranken te komen visiteeren en de binnen-moeder, zij was feitelijk meer de „upperste meijd dan wel de regierster’’, het geheele beheer en toezicht kwam dus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 346