DER STATEN-GENERAAL 21 Men houde in het oog, dat gelijkvloers met het Binnenhof aan den achterkant, aan den Vijver, eerste verdieping is; de kelders aan de zijde van het Binnenhof liggen op den beganen grond aan de Vijverzijde. De Kamer houdt hare vergaderingen in de oude ver gaderzaal van de Staten van Holland tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Die zaal is gelegen aan de Vijverzijde naast den lagen hoektoren, ook wel pa viljoen genoemd, dagteekenende van 1635. Vóórdat in 1652 werd overgegaan tot het bouwen van de zaal, was de ruimte tusschen bedoelden toren en de Hofkapel ingenomen door drie in elkaar loopende woningen, ieder met een eigen gevel naar het Binnenhof. Die woningen bevatten op de bovenverdieping woonvertrekken van den Stadhouder en beneden keukens, officies en kelders. In de middelste woning hadden, gelijkvloers met het Binnenhof, de Staten van Holland hunne vergaderzaal. Toen hunne nieuwe zaal werd gebouwd, moesten twee van deze huizen verdwijnen, terwijl het derde, grenzende aan de Hofkapel, thans nog met twee vensters uitspringende op het Binnenhof, behouden bleef. In dit huis woonde te dier tijde de Princesse Royale, dochter van den Koning van Engeland Karel I, voor wie het bij hare komst hier te lande in 1642 was in gericht. Na den dood in 1650 van haren gemaal den Stadhouder Willem II, bleef zij er gevestigd, terwijl haar na de voltooiing van de Statenzaal op haar ver zoek in 1660 zelfs eenige kamers aan de zijde van het Buitenhof, welke de Staten tijdens de verbouwing voor zich hadden ingericht, werden afgestaan. Nadat het nieuwe gebouw in gebruik was gesteld, werden in den loop der tijden verschillende vertrekken van de oude woning der Prinses in beslag genomen ten behoeve van de griffie der Staten. Het op het Binnen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 35