Hol DE BEHUIZING VAN DE EERSTE KAMER 22 twee verdiepingen be- de eerste verdieping die hof uitspringende gedeelte van vat twee groote kamers; die van is thans de griffie der Kamer en die van de tweede de bibliotheek. Deze bovenkamer heeft nog een fraai, houten plafond in den vorm van een kruisgewelf, dat in donkerbruine kleur is geschilderd, waarop de als ver guld en zilver geschilderde bloem- en krulversieringen goed uitkomen. Het zal dagteekenen van den tijd, toen het kwartier voor de Prinses werd in orde gebracht. Aan de achterzijde, naar den Vijver, heeft het huis drie verdiepingen, ieder met vier vensters. Op de tweede verdieping, eerste aan het Binnenhof (zie noot), liggen tegenover de griffie de kamers van den voorzitter, den commies-griffier en den griffier, terwijl de derde ver dieping is ingericht tot woning van den kamerbewaar der en concierge. Op deze verdieping bevond zich tegenover de tegenwoordige bibliotheek een ruim, van een balkon voorzien vertrek, met eene houten zolde ring in den vorm van een tongewelf, in denzelfden trant beschilderd als die van de bibliotheek. Bij de verbouwing in 1879 verdween deze kamer en werd het plafond op gesteld in het Nederlandsch Museum van geschiedenis en kunst te Amsterdam in het Rijksmuseum. Ongeveer zeventig jaren hadden de Staten van land vergaderd in dezelfde localiteit, welke echter bouw vallig begon te worden. Zij gevoelden behoefte, ook bij de uitbreiding van hun macht en aanzien, aan eene ruimere en betere behuizing en wenschten hunne ver gaderzaal „bequamer, aensienlijcker en commodieuse- lijcker (te) maken, soo wel ter eeren ende tot luste van de provincie als tot beter commoditeijt van de leden”. Eene commissie uit hun midden verkreeg de opdracht op den 3den October 1651 de noodige plannen te maken; reeds den 3den Februari 1652 legde zij teekeningen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 36