340 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS „van Joffrou van camp III 'fi,' 8 s. VIII d. de post, Ao. 1497, „een brief van 2 ’s jaars gecoft up een huijs, ut goede guijnste” toont dat het destijds vaak moeilijk was het kapitaal rentegevend te plaatsen. de post, Ao. 1497, „utgegeven en betaelt voor een confirmatie van hartog phs. roerede van dellenmate, en anders oncosten daer om ghedaen XL 'tb'”, toont, welk een belangrijke uitgave het bevestigen van een vroeger verkregen recht door een volgenden Graaf vorderde. de posten, Ao. 1527: „van wijn totte pastoers-huijs verdronken doemen dat huis vercoft dat naest dije pastoers-poert staet. Ao. 1530 „bet. ter cause van de maeltijt als ’t lant vant gasth. gehuijrt worde 11 ffi”, toonen dat des tijds bij alle verkoopingen of verhuringen tot besluit werd gegeten of gedronken, heur post „wijn coop” meebrachten. de post Ao. 1535: „die gasthuismeesters gaen tot ’s Gravensande 't nije landt besien, aan waghenhuijr en oncosten XXV sc. VI d.”, dat het gesticht ook betrok ken was bij de groote indijkingen aldaar nadat de Maas zich van die plaats had teruggetrokken. de post, Ao. 1542 bet. van wijn die den armen in ’t gasthuijs gehadt hebben upte ommegancx-dach XV sc.”, toont, dat zij dien dag feestelijk onthaald werden, evenals de zieken, die dan versch vleesch of versch spek kregen een bizonderheid destijds en bier in plaats van wijn; ook op de hooge kerkelijke feestdagen, die 4 hoechtiden, op Paeschen, Pinksteren, Kerstmis en Sacrements dag kwam er versch vleesch en gevogelte (gansen) op tafel en kreeg ieder zijn halve pint wijns en wat rozijnen, vijgen of fine koeck toe. De ommegang-dagen, waren toen dagen van betee- kenis voor een plaats, elke plaats bijna had dan ook

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 370