HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 346 Veranderingen in het gesticht tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw. Den 8sten Maerte 1695 verzocht Mr. Gerard de Rodere aan den Hove van Hollant „hem int gasthuis te doen admittere ofte een weeckelich onderhout te bekomen." Regenten antwoordden: „dat hij de Rodere door sijn quaet leven geraeckt was in decadentie, ooc een ge trouwd man sijnde niet kon worden opgenomen (als toen geen getrouwde personen meer aannemende), doch dat de Regenten aan sijne vrouw, uijt compassi toevoeght hadden maendelijcx twee ducatons.” 6 Mei 1695 ver- socht Mr. de Rodere bij request aan de Hove„hem te admittere tot de ordinaris maeltijt”. Regenten antwoordden: „dat sij enkel alimenteeren, sij die konden worden opgenomen, doch voor wie soms geen plaats is”, inmiddels het gezin steunend met con tant geld en met turf. Ao. 1688, 1693—1695 en 1698 werden bij herhaling aan regenten gericht recommandatie-brieven van Stad houder Willem III (Koning van Engeland) om steun te willen verleenen aan verschillende vrouwen daarin bij name genoemd. Uit de rekeningen spreken, behalve de reeds ge noemde, tal van veranderingen, als gevolg van tijds omstandigheden en tijds-invloeden. Bij herhaling ook schijnt men gevoeld te hebben, dat voor het vrij primitieve administratieve beheer in menig opzicht aanvulling en verbetering gewenscht was, maar behalve voor het privilegie-, het rente-brief-, het obligatie- en het huur-boek, veelal zorgvuldig bijge houden en af en toe vernieuwd, vergenoegde men zich dan met het aanleggen van enkele manualen of memo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 376