IN HET DORP „DIE HAGHE” 347 rie-boeken, die echter na korte jaren te zijn aange houden, niet meer werden bijgehouden, hun waarde ver loren en dan geheel verdwenen. Ao. 1572 werd aangelegd een receptie-boekje, ver meldende de namen der in het gasthuis opgenomenen. Ao. 1577 eene lijst van de in het huis opgenomen Suppoosten of van gezins-leden van deze. Ao. 1655 werd aangelegd eene lijst van de personen die gerecommandeert sijn om in ’t gasthuijs te mogen aangenomen worden. Men had daartoe toen eene recom mandatie van aanzienlijke personen, bij voorkeur van een der Regenten of Regentessen noodig. Aan hen, die daarvan zoodra eene plaats vacant was zouden worden opgenomen, werd maandelijks ietwat toe- gevoeght tot laste vant voersz. gasthuijs, soms jaren lang om de 2 of 3 maanden een don gratuit verleend, of hen costgelt verstrekt. Van 1765 is eene dergelijke lijst aanwezig; voorts zijn nog aanwezig tal van requesten uit verschillende jaren, om opname of onderstand verzoekend. Ao. 1738 werd op nieuw aangelegd eene lijst van de in het huis gealimenteerden loopende tot 1764. Ao. 1774 werd aangelegd een staatboek van de vaste goederen, obligatien, renten en revenuen, alsook een boek van ter opname in het huis gerecommandeerden en van de ondersteuningen enkelen dezer uitgekeerd. Mede vindt men boekjes, vermeldende over eenigen tijd de aangenomen proveniers, de met dezen ge troffen schikkingen en hun inbrengst; een boekje van de bij de in het huis overledenen, na hun dood ge vondene en in bezit aanvaardde goederen; een boekje van gedane uitdeelingen van linnengoed en schoeisel, idem van uitgekeerde loonen, idem van voorhanden linnen- en tin-goed, idem van gedane bestellingen voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 377