HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 354 l getal van de armen ende menschen, soo mannen als vrouwen, weesende omtrent dertich personen, behalve de dienstboden die deselve gerieffe doen moeten. „Vermits ’t incomme nijet meer jaers en bedraegtdan ontrent XVIIc ofteXVIIIc guide, dat mede’tvoors. gasth. notelijck aan het corenhuijs heeft moeten doen seeckere groote reparatien van solders, dack ende andersins, 't welck wel gecost heeft over twee duijsent guldens, behalve dat de suppli. noch moeten notelijck eenige reperatie doen binnen dens. gasth., welck sij verhoopt hadden, dat onder de hondert ende twijntich guide nijet en soude hebben gecost, bevinden sij nu ’t selve. vermits den ouderdom sulcx onder de handt verswaert, dat deselve reparatie nijet en sal connen voltrocken worden met 5 of 600 gl. „Bovendien sullen ook notelijk moeten versien, moeten verloot worden ’t meerendeel van de glasen in ’t vrouwe- huijs aldaar, ’t welck mede een groeten penning sal comen te costen ende nochtans niet en mach naegelaten werden, alsoo anders geschapen is, dat die selve glaesen met een sterke wint er vuijtwaijen sulle ende alsoo alle deselve uijt het jaeres incommen nijet can noch mach betaelt werden, soo soude ’t selve gasth. te seer in schulden verloopen, soo U. Mog. wel connen verstaen”. „Waerom sij suppl. genootsaekt sijn geweest haar toe vlucht te neme tot U. Mog., ende te versucke dat der- selver goede gelieften souden wesen, omme ’t voors. Gasth. in dese gelegentheijt te willen toevougen soo- danigh recompense voor ’t ordinaris waechgelt van 't geene bij U. Mog. is doen wegen in 't grofgeschuts-gieterij alhijr, van af sijn bestaen tot nu toe. „Op welck versoeck LI., Mog. gelieft heeft de suppl. ordonnantie te doen hebben van drije hondert ponden van XL groot ’t pont, onder verclaringhe van 't selve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 385