356 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS het blinkende een eenvoudig een verblijf was reeds lang en in mindere mate doorgaande nogtotinofna 1615, doorworsteld had, en daarbij een deel van zijn bezit en inkomen had verloren, en ook de algemeene lief dadigheid, waarop het in hoofdzaak steunde, ten zijnen opzichte verflauwde, was het allengs tevreden met zich te bepalen tot opname van hulpbehoevende oudjes en van proveniers, zoo noodig echter ook niet opgeno- mene stumpers, door uitdeeling in geld, turf en linnen goed, steunend. Het was nu het vroegere Godshuis niet meer, zich voor alle hulpbehoevenden openend, het was een geheel ander huis geworden, veel stiller, veel rustiger. Wel zou Giessen het in 1711 afbeeldend, ons doen vermoeden dat het toen enkel een verblijf was voor kreupelen en gebrek- kigen, het was reeds lang een proveniers-huis mede. Ook de Gasthuismeesters waren geheel van karakter veranderd, zij hielden nu in het huis, viermalen ’sjaars aan eene met alle zorg voorziene tafel hun middag- en hun avond-maaltijd,door hun eigen kamer-bewaarder bediend. Het zorgvolst behandeld vertrek, het was nude Regenten kamer, in allen deele naar den eisch des tijds ingericht. Voorheen waren het de kapel en nadien de groote zieken-zaal, het latere vrouwen-huis, met zijn geschilderd overwelfsel, zijn groote open haard, zijn geschilderde vensters en het keurige linnen-goed en tin, en toen diende tot regenten-kamer comptoir. Was het gasthuis veranderd, het dorp die Haghe echter nog meer. In dat dorp woonde nu geen graaf van Holland meer op zijn kasteel; dat kasteel, opende zich en veranderde deels in een Gerechtshof, deels in regeerings-bureaux, deels in een verblijf voor den Stedehouder, meestal echter aan een vrijer, ruimer, aan genamer, elders gelegen verblijf, den voorkeur gevend. En

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 387