358 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS ENZ. de moeilijkheden, welke het Gasthuisbestuur voortdurend ondervond om zijn rechten, dat der Coorn-mate, dat der Ellemate, dat van Waech- en Wanthuijs, te doen eer biedigen ten bate der Gasthuis-kas, der Gasthuis-armen. De medicus vindt er in tal gegevens, recepten zelfs, in zake de vroegere behandeling van patiënten. Elk oudheid-kundige, ze doorwerkend vindt daarin tal van eigenaardige kleine in- en door-zichten op en in het vroegere levenzoo wisselt, met elk ernstig onderzoeker en diens uitgangspunt de oogst, het licht, dat zij geven in tal van richtingen, en elk dier richtingen opent eene andere bladzijde, klein of groot, uit het vroe gere Gasthuis-leven, uit het vroegere leven te dezer plaatse. Had dit Gasthuis een beteekenisvol verleden door gemaakt, en ware daarvan in geschrifte dan evenredig veel bewaard gebleven, dan had ik u een in allen deele dankbaarder beeld kunnen gevenhet gegevene is slechts de weerspiegeling van hetgeen het was, een klein liefdadigheidshuis in een jong dorpje dat, toen dat dorp ouder en groot en grooter werd, op grond van zijn ligging en omstandigheden, niet naar eisch mee kon groeien, een steeds grooter deel van zijn oorspron kelijke taak moest overdragen of overlaten aan anderen en ten slotte bleef voortbestaan, zich bepalend tot een klein onderdeeltje van die taak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 389