L 360 EEN HAAGSCHE PREEKSTOEL OP HET EILAND TEXEL Zie v. d. Aa, Aardr. Wdb. onder Eijerland. 2) Volgens vriendelijke mededeeling van den gemeente-archivaris van Rotterdam vestigde de zeehandelaar N. J. de Cock, geboren te Gent, laatstelijk woonachtig in Antwerpen, zich 30 November 1831 in Rotterdam. In dit verband moge ik terloops opmerken, dat de Ned. Herv. gemeente te De Cocksdorp twee met verticale groeven versierde zil veren Avondmaalsbekers uit omsteeks 1820 bezit, voorzien van het opschrift „Protestantsche Garnizoens-gemeente Mechelen’’. heeft te rijmen. Overgebracht uit een vorige te dezer plaatse aanwezige kerk? Ónmogelijk, want voor 100 jaren was alles hier nog water en wad. Nieuwsgierig geworden, gaat hij het geval onderzoeken en zoo hij dan op het denkbeeld komt het Jaarboek 1924 van „die Haghe op te slaan, vindt hij daar op blz. 360 het volgende In 1835 verzocht een combinatie van vier personen aan de Kroon haar het Eyerland, oorspronkelijk een eilandje, doch sinds 1629-’3O door een zanddijk met Texel verbonden, in vollen eigendom over te dragen tegen een koopsom van f 90.000, teneinde deze gronden in te polderen. De verzoekers het waren drie aanne mers en een Rotterdamsche handelaar Nicolaas Josephus de Cock vormde een „Sociëteit van eigendom van Eijerland’’ en speelden het klaar om de bedijking binnen 20 weken uit te voeren Zij stelden hiervoor dan ook niet minder dan 1500 man aan het werk; hieronder waren vele Zuid-Nederlanders, waartoe de afkomst van den juistgenoemden koopman2), wiens naam voortleeft in dien van het plaatsje De Cocksdorp, zal hebben medegewerkt. Spoedig na de indijking vormde zich in De Cocksdorp een Nederduitsch-Hervormde gemeente. Voor deze werd een dood-eenvoudig baksteenen kerkje gebouwd. De eerste predikant hier beroepen, was Ds. P. Haesebroek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 391