EEN HAAGSCHE PREEKSTOEL OP HET EILAND TEXEL 361 De middelen der jonge kerkelijke gemeente waren zoo weinig ruim, dat zij voor haar meubilair naar „koopjes” moest uitzien. Nu trof zij het, dat juist om trent dezen tijd een kerkgebouw met meubelen en al werd geveild. Dit was de Engelsche kerk aan het Noord- einde te 's-Gravenhage. Bij Kon. Besluit van 8 Januari 1822, nr. 97 was de Engelsch-Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage ge supprimeerd, hare eigendommen waren ter bewaring toevertrouwd aan de Ned. Herv. gemeente. Het ge bouw en de grond waarop het stond, kwamen terug aan de stad ’s-Gravenhage, die deze voormalige H. Sacra mentskapel in de 16e eeuw genaast en in 1595 aan de Engelsche gemeente in bruikleen had gegeven. In het Haagsche gemeente-archief vindt men een aan plakbiljet (Catal. Bibl. D f 18), waarin wordt aangekon- digd, dat op Maandag 13 April 1840 publiekelijk zullen worden verkocht de Engelsche kerk met twee daarbij staande huisjes mitsgaders erven1). „En zal ook na den 21en April worden verkocht het orgel, mitsgaders de pre dikstoel en banken in de voorschreven kerk voorhanden”. Het gemeentelijk Grootboek de archivaris was zoo vriendelijk hierop mijn aandacht te vestigen be vat ten jare 1840 een post, waaruit blijkt, dat de preek stoel „met aanbehooren” voor de som van f 83.is Op deze plaats staat thans het huis Noordeinde Nr. 10. Eenige jaren geleden is de benedenpui van dit huis verbouwd, maar men vindt hier aan de noordzijde nog den toegang, de z.g. Gasthuispoort, welke oorspronkelijk naar het H. Sacramentsgasthuis leidde. De Riemer I, blz. 413 geeft een afbeelding van de in 1840 gesloopte kapel met huisjes te weerszijden. Zie ook v. Sypesteyn in Haagsch Jb. 1889 blz. 58, waar echter verkeerdelijk wordt gezegd, dat die kapel met den grond in 1827 werd verkocht aan den heer Weimar, die er een gansch nieuw „gebouw, ingericht voor verkooping van schilderijen en prenten, deed oprichten”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 393