362 EEN HAAGSCHE PREEKSTOEL OP HET EILAND TEXEL De titel is: „Gezicht van D’Engelsche kerk in ’sHage met de vergaderde Macaenat.en en verdienstelijke jongelingen ter belooning. Eerbiedig opgedragen aan Haare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe de Princesse van Orange en Nassau etc. gekocht door Johs. Engs. Van Ellinkhuizen. Dit was een timmerman aan den Z. W. Binnensingel. Nu blijft ons nog aan te toonen, dat deze in 1840 geveilde preekstoel inderdaad dezelfde is als nu in De Cocksdorp staat. Hierbij helpt ons een in het gemeente museum aanwezige prent (Invent, nr. 1075) welke ons een kijkje geeft op het inwendige der Engelsche kerk. Het is een uit de hand gekleurde ets door Maria Margareta La Fargue voorstellende de jaarlijksche prijs- uitdeeling aan verdienstelijke jongelieden ten tijde van prinses Anna 1). Hierop herkent men duidelijk het klankbord met de vlammende urnen, het gekroonde wapen en de naar den topvaas leidende voluten. Ook de paneelen aan de kuip met haar versiering van gekruiste, door een krans gestoken takken zijn er te onderscheiden. De trap ziet men niet, maar met haar zwierige krul tot leuning, waar binnen zich meesterlijk gesneden acanthus-biadwerk slingert, sluit zij zich zoo uitnemend bij het overige aan, dat men wel moet aannemen, dat ook zij van dezen kansel deel uitmaakte. Van het doophek, dat op de prent niet te zien is, valt dit niet met even groote zekerheid te zeggende paneelen zweemen iets meer naar den vollen stijl van Lodewijk XIV, en aangezien in het boven aangehaalde veilingsbiljet van een doophek geen gewag wordt gemaakt, tenzij wij het onder het „aanbehooren” moeten rekenen, zou het mogelijk zijn, dat dit doophek niet uit de Engelsche kerk afkomstig is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 394