DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN DOOR A. J. DE MARE. tempel der Muzen” aldus van Mr. Joh. Meerman en u in de volgende regelen Johan Meerman was de eenige zoon van Mr. Gerard Meerman, een zeer begaafd man, bovendien een kundig verzamelaar, die geheel zijn leven besteedde in dienst van kunst en wetenschap. De grondlegging en den groei der Meerman-bibliotheek na te gaan ligt niet in den lijn van dit artikel, hier zul len we ons beperken tot de boekerij, zooals zij was bij ’t overlijden van Mr. Johan Meerman in Augustus 1815. Maar niet ondienstig lijkt ’t mij u eerst in korte trekken de levensgeschiedenis en een overzicht van de werken van den laatsten afstammeling van het geslacht der Meerman’s te geven. Johan Meerman werd 1 November 1753 te’s Graven- hage geboren. Reeds vroeg gaf hij blijken van meer dan gewone begaafdheid. Zoo vertastte hij in 1764, hij was toen leerling op de Latijnsche school te Rotter dam, zijn vader met een geheel zelfstandig bewerkte „Een schatkamer en een noemde Harnack de woning niet ten onrechte zooals ik hoop aan te toonen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 396