Generaal van Kunsten en Wetenschappen, in welk ambt hij veel gedaan heeft in ’t belang van ons land Ook Keizer Napoleon wist hem te waardeeren en be noemde hem tot Senator, zoodat we hem van 1811-1813 meestentijds te Parijs vinden. Zijn bevindingen aldaar schreef hij neer in zijn gedenkschriften. Maar dan is zijn tijd gekomen, 19 Augustus 1815 sterft hij, nalatende een verzameling, een schat van boeken zooals er wel licht nooit een tweede te vinden geweest is. Na den dood van Mr. Johan Meerman bleef voor- loopig alles bij ’t oude. Volgens zijn beschikking genoot zijn echtgenoote het vruchtgebruik van zijn goederen tot aan haar dood, 9 Augustus 1821. Door haar dood werden verschillende beschikkingen van haar man van kracht, de bepalingen van de testamentaire dispositie van wijlen Mr. Johan Meerman (zie voor de verdeeling van het vermogen bijlage I. Rekening en verantwoor ding opgesteld door den bankier Joachim Jochems, lid van den Raad van 's Gravenhage op verzoek van de execu- teurs-testamentair). 366 DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN Van zijn hand verschenen: Jaarboeken der Wetenschappen en Kunsten in het Koningrijk Holland. Eerste deel loopende over ’t jaar 1806, Amsterdam-Den Haag, 1809. Tweede deel loopende over't jaar 1807, Amsterdam-Den Haag, 1810. Deze jaarboeken verschenen volgens ’t Decreet van den 18en van Lentemaand 1807 No. 25 waarbij door Koning Lodewijk werd be paald dat zouden uitgegeven wordenJaarboeken der Wetenschappen en Kunsten in 't Koningrijk Holland. Zij zouden moeten teruggaan tot het tijdperk der troonsbestijging des Konings en bevatten: en over zicht van alle in Nederland verschenen boekwerken, in welke taal ook, behalve vertalingen, en verder alle tot de Kunsten en Weten schappen betrekkelijke gebeurtenissen, verslagen der Universiteiten en van alle instellingen van wetenschap, berichten omtrent boek- en andere belangrijke verkoopingen en ten slotte een Necrologie der geleerden en kunstenaars, benevens een lijst van nog levende geleerden en kunstenaren hier te lande en van derzelver werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 399