Die opvatting heeft zich een oogenblik baan ge broken, toen aan het departement van Binnenlandsche Zaken als hoofd der afdeeling Kunsten en Wetenschappen een energiek, vaderlandslievend man als Victor de Stuers stondmaar reeds na een dertigtal jaren werd de fraaie zaal tot haren vroegeren onoogelijken staat teruggebracht. De fraai vergulde dorische kolommen, welke volgens de Fonseca dichterlijke namen droegen en wel van liefde, getrouwheid, vrede en eendracht, waarschijnlijk omdat deze deugden den Staat dragen 1), zijn thans tot aan de zoldering met wit geschilderde planken omkleed. Ook de schoorsteen is op die wijze onzichtbaar gemaakt en een stuk gespannen doek bedekt het bovengedeelte, waar het schilderstuk van Lievens is of was Van de zoldering is slechts bij de vensters eene zeer kleine strook te zien. De schending der zaal „over welcker schoon- heyt de Koningh” (Karel II bij zijn afscheidsbezoek aan de Staten van Holland op den eersten Juni 1660) „ver wondert was”2), is ergerlijk om te aanschouwen. (Oct. 1923). Keeren wij naar den toestand in 1655 terug. Het verblijf der Gecommitteerden sloot zich aan bij den lagen toren, waarin de Raadpensionnaris zijne werkkamer had, welke door een wenteltrap in verbinding stond met de vergaderzaal. In den grooten toren waren ge lijkvloers de bureelen van ’s pensionaris klerken. Later DER STATEN-GENERAAL 25 Mr. Willem van Velden, die in zijn „Hof-Tapijt tot cieraed van de nieuwe gewelfde Staet-zael van 't vrije Batavia” (1659), en Mr. Jacob van der Does, die in zijn ,,’s Graven-Hage” 1668, het Bin nenhof in dichtmaat bezingen, vermelden deze bijzonderheid niet. 2) Verhael in forme van Journael, van de Reys ende ’t vertoeven van den zeer Doorluchtige ende Machtige Prins Carel de II, Koning van Groot Britannien etc., welcke Hij in Hollandt gedaen heeft, sedert den 25 Mey, tot den 2 Juny 1660.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 39