DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN 368 1 Bibliotheca Meermannia; sive catalogus librorum impressorum et codicum manuscriptorum, quos maximam partem collegerunt viri nobi- lissimi Gerardus et Joannes Meerman; morte dereliquit Joannes Meerman toparcha in Dalem et Vuren etc. etc. Quorum publica fiet auctio die VIII sqq. Junii, anni MDCCCXXIV. Hagae Comitum in aedibus defuncti, (Bosch-kant, Wijk K, No. 261) in 4 deelen, waarbij nog gevoegd moet worden een afzonderlijk boekjeArticles omis et defec- tueux de la Bibliotheque de feu monsieur J. Meerman, Seigneur de Dalem et Vuren etc. etc. lesquels seront vendus Samedi le 3 Juillet 1824 après la séance du matin. De erfgenamen gaven opdracht aan de heeren S. en J. Luchtmans, de gebroeders van Cleef en den heer B. Scheurleer alle maatregelen te treffen noodig voor de publieke verkoop van de Bibliotheek. Deze bedongen van de erfgenamen een som van ƒ7500.voor de verkooping, waarvan zij den 7den April 1824, toen de verkooping door hen in't uitzicht gesteld werd, de helft ontvingen. Drie jaren was men bezig geweest met ’t opmaken van den Inventaris l)> die een blijvende getuigenis zou zijn van de schatten hier bijeengebracht. Zeven oppassers, die hiervoor ƒ112 ontvingen, hielden gedurende de kijk dagen controle op de bezoekers. Tevens heeft men naar ’t schijnt den inwendigen mensch ook niet vergeten, den lOen Augustus 1824 invloed gebruikt zouden hebben om dit levenswerk der Meermans in stand te houden voor 't nageslacht. Had Mr. Johan Meerman kunnen vermoeden, dat een kortzichtige gemeenteraad slechts een dankbetuiging voor zijn kostbaar geschenk over had, hij zou zeker wel een andere mogelijkheid gevonden hebben om te voorkomen, dat de schatten door zijn vader en hem zoo zorgvuldig bijeengebracht over geheel Europa verstrooid werden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 401