DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN 369 werd nl. aan den kastelein Hendrikse voor het diner, na afloop der verkooping gehouden, een som van f 200.— uitbetaald. lijke belangen, rijke aanwinsten konden en boeken verwierf. Persoonlijk was hij op de verkooping, ten huize Meer man, aanwezig, en wat hij toen niet zelf kocht nam hij later van den Edinburgschen boekhandelaar Laing en van Thorpe te Londen over. Zoo verdween dus 't belangrijkste deel der Meerman- In de Koninklijke Bibliotheek aanwezig. 2) Prof. J. G. R. Acquoy, H. S. No. 1042 van Meerman. „Hande lingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde over het jaar 1888” blz. 56 enz. 24 Wie werden de eigenaars van de boeken? De kasboeken der auctionarissen geven ons hier omtrent opheldering terwijl wij tevens aan de hand van den catalogus den prijs van de handschriften en boeken kunnen nagaan. (Zie hiervoor bijlage III, namen der koopers en de door hen besteede sommen.) Van de schit terende verzameling bleef al heel weinig voor ons land behouden, slechts één kooper hield de eer van ons vader land hoog en kocht wat hij kon, Baron van Westreenen, de rest verdween voor immer uit ons land. Welk een schande, maar ook wel een groot ongerief. Weik een moeite heeft het niet gekost om een enkel handschrift, toen naar 't buitenland verkocht, later te raadplegen.2) De handschriften werden bijna alle gekocht door Sir Thomas Phillipps, een zonderling, die in de jaren na de Napoleontische oorlogen in Engeland en op het vaste land van Europa, waar na de uitputtende oorlogsjaren bijna geen middelen meer te vinden waren voor geeste- i aan handschriften, oor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 403