DE BOEKERIJ VAN MR. JOHAN MEERMAN 372 eerste deel bevat de Grieksche, het tweede de Latijnsche, het derde de Romaansche, het vierde de Nederlandscheen het vijfde deel de Oostersche handschriften. Nederland, wakker geschud door de Berlijners, trachtte ook nog een deel van de handschriften van Thomas Phillipps machtig te worden, maar slaagde er niet in ook maar één hand schrift uit de verzameling van Meerman terug te koopen. Wat in 1888 door het rijk aangekocht werd waren vooral stukken uit de verzameling Musschenbroek (in 1826 ver kocht). Geen bibliothecaris was het, die deze stukken naar Nederland terugbracht doch de welbekende Utrechtsche archivaris Mr. S. Muller, dienog metgrootemoeilijkheden te worstelen had voor hij enkele bibliotheken en archie ven kon verrijken met deze oorspronkelijke Neder- landsche stukken. Van wat uit deze collectie aan de Leidsche Universiteitsbibliotheek werd toebedeeld, gaf Dr. Sc. de Vries een overzicht in No. 11 van den Nederlandschen Spectator, jaargang 1890. De Konink lijke Bibliotheek verkreeg No. 1129, 1136, 1136a, 1141, 1271, 1272, 2639, 2906, 3213, 3236, 3245, 3314, 3315, 3318, 3320, 3947, 8406, 8804, 9757, 10676, 11588, 11848 en 11853 uit den Catalogus van Thomas Phil lipps. Dat de Belgische 2), Fransche3), Italiaansche en Britsche regeering-1) ten slotte getracht hebben het voor hun S. Muller, De aankoop der Hollandsche handschriften van Sir Thomas Phillips te Cheltenham. „Bijdragen voor vaderlandsche ge schiedenis en oudheidkunde. 3e Reeks. V. blz. 104 enz.” en G. Huet, Bibliothèque de l’école des chartes1888, blz. 701 enz. 2) Zie Centralblatt für Bibliothekswesen, VI. Lpz. 1889. S. 418, 508. 3) Omont, Manuscrits relatifs a l'histoire de France conserves dans la bibliothèque de sir Thomas Phillips, Paris, 1889. Centralblatt für Bibliothekswesen, VII. Lpz. 1890. S. 167. Engeland besteedde 20.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 406