f 905397,44V2 890771.64 14625, 80x/2 BIJLAGE I. De voorname posten van ontvang zijn: Verkoop 60995.— i 40223.15 50339.25 den 14en November 1825 van den Heer Nalatenschap van Engelsche Bank Actiën Eng. gered, annuiteiten de Buitenplaatsen Stad- i Blankenburg De geheele ontvang bedraagd De geheele uitgaaf Blijft per saldo wijk en Kort uittreksel uit de op geslotene Reekening en verantwoording Joachim Jochems wegens den Boedel en van wijlen den Heer Johan Meerman overleden in ’sHage 19 Augustus 1815, en opengevallen na het overlijden van deszelvs Weduwe Vrouwe Anna Cornelia Mollerus op den 9 August 1821, als hebbende deze laatstgen. Vrouwe gedurende Haar Ed. leven het vruchtgebruik des Boedels gehad. N.B. Zij geweten dat de Hr. Jochems bovengem. de geheele directie der Ontvang en Uitgaaf dezes Boedels heeft op zich genomen op verzoek en authorisatie van de gezamentlijke Erfgenamen of derzelver gemachtigden; door welke gemachtigden andersints de ontvang, gelijk mede door dezelvde Heeren en door Executeuren in den boedel, de uitgaaf had moeten worden gedirigeerd Wordende alzoo deze Reekening aangemelde Heeren in derzelver qualiteit gedaan, met algemeen overleg bij wijze van Reekeningcourant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 408