26 DE BEHUIZING VAN DE EERSTE KAMER Gecommitteerde Raden van 29 van ’s lands boekhouder ter be- „sooveel plaetsen ofte earners be- van haer Ed. Mogende vergader- het bewaren van zijne stukken van sijn commis ende clerquen” werd bij resolutie van Aug. 1672 de kamer schikking gesteld en neden in de kelders plaetse”, als hij voor en voor „het placeren noodig had. Al de hier genoemde vertrekken zijn thans door het de partement van Waterstaat ingenomen met uitzondering van eene ruime localiteit naast de Stadhouderspoort met drie vensters op het Buitenhof, waarin sedert 1913 het archief der Kamer is geborgen. De hoofdingang van het nieuwe gebouw was gelegen in het midden van de oude in 1639 hernieuwde kolon- nade aan het Binnenhof. Thans wordt hij nog gebruikt als toegang voor de leden der Provinciale Staten en, wanneer de Kamer vergadert, uitsluitend voor de jour- Besloten„dat den heer Raetpentionaris sal worden geauctho- riseertomme tot een earner van besognes voor hem te mogen appropriëren de earner, daer jegenwoordigh schrijven de clercquen, die den bouchouder Lens in het houden van 's lants boecken van reeckeningen met hetgeene daervan dependeert, assisteren; dat hij, heere raetpentionaris, daerenboven oock sal moogen doen bequaamen sooveel plaetsen ofte earners beneden in de kelders van haer Ed. Mogende vergaderplaetse als hij sal bevinden, tot het bewaeren ende opsluyten van de chartres ende papieren omtrent het bedienen van het voorszeyde raetpentionarisampt, mitsgaeders oock tot het placeren van sijn commis ende clercquen noodigh te sijn." Hieruit zoude mogen worden opgemaakt, dat tijdens het raadpensionarisschap van De Witt de kelders nog niet voor bureaux dienden. Res. Gec. Raden 12 Oct. 1672. „te gelasten den brantmeester Molevelt, dat hij het comptoir van den commis van den Bosch ende mede dat, alwaer de clerquen van den heere Raatpensionaris schrijven, sal voorsien van waslichten, omme haer bij duyster weder ende des avonts daervan te konnen bedienen". (Mededeelingen van den heer J. Smit van het Rijksarchief).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 40