1200— Van welke ondertekenaars als gemachtigden, de rela- tien tot de gezamentlijke Erfgenamen als derzelver res pective principalen te vinden zijn in de Scheiding van voornoemden Boedel uit welke tevens consteerd wie de Erfgenamen zijn en voor welk gedeelte des Boedels ijder dier Erfgenamen optreed. pensioen ad ƒ500 ’sjaars tot aan zijn overlijden. do. aan Ph. Diefenbach, van eene grati ficatie ad 156 ’sjaars. aan denzelven wegens afkoop Overigens bestaat de Uitgaaf uit betaalde Lasten, Reekeningen, Liquidatien, Onkosten van Verkoop, reijs- kosten van Executeurs etc. Declaratien van Advocaten, Procureurs en Notarissen, gratificatiën voor gepraesteerde diensten, Zegels, Kosten van Administratie etc. Bovengemelde Rekening is geapprobeerd en getekend door de Heeren D. DONKER CURTIUS. MALECOTIUS. FABER VAN RIEMSDIJK. D. VAN EWIJCK. M. J. PAUW. VAN WESTREENEN VAN TIELLANDT. J. J. VAN DEN BRANDELER. A. VAN OGTEN. BIJLAGE I 378

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 412