BIJLAGE II. Afschrift uit het Register van Notulen van het Verhandelde bij Burgemeeste- ren en den Raad der Stad ’s Graven- hage A° 1821 berustende in het Oud- archief der gemeente 's Gravenhage. Advies van de Commissie van finantie op de in derzelver handen gestelde codicillaire dispositie van wijlen den Heer en Mevrouw Meerman van Dalhem en Vuren bij welke aan deze stad derzelver Bibliotheek en andere Verzamelingen zijn gelegateerd, zijnde dit advies van den volgende inhoud. Uwe Commissie van financiën in wier handen gesteld is het extract van de testamentaire dispositie van wijlen den Heer Meerman, waarbij dezelve zijne bibliotheek aan de stad ’s Gravenhage onder zekere bepalingen heeft gelegateerd ten einde te onderzoeken of het belang der stad het aannemen of weigeren van dit legaat zoude vorderen, heeft de eer te rapporteren. Dat de Commissie met alle de nauwkeurigheid, welke het belang der zaak vorderde den staat der bibliotheek en ’t voordeel 't welk de stad of derzelver ingezetenen daarvan zouden kunnen trekken, heeft onderzocht en dien ten gevolge vermeent de aandacht van den Raad te moeten vestigen op eenige bezwaren, die met het aannemen van dit legaat, noodwendig gepaard zouden gaan. Ofschoon toch, oppervlakkig beschouwd, een legaat en vooral een legaat van zulks eene groote en beroemde bibliotheek als die van den Heer Meerman

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 413