Het verschijnen van het Jaarboek voor 1924 valt samen met de herdenking van een der voornaamste gebeurtenissen uit het meest grootsche tijdvak van de geschiedenis van het Nederlandsche volk, uit den titanen strijd voor zijn onafhankelijkheid en de vrijheid van geweten. En wij meenen, dat dit niet behoort te ge schieden, zonder dat eenige bladzijden worden gewijd aan de gebeurtenissen uit het heetst van den strijd, waarbij onze Residentie in tweeërlei opzicht zoo nauw betrokken was. Het behoud van Leiden toch in die dagen, toen ’s vijands vuist zoo vernietigend óók op onze woon stee drukte, beteekende het behoud van Holland, de redding van wat later de krachtige Republiek der Ver- eenigde Nederlanden zijn zou. Reeds was door den val van Haarlem de wig, die door de afwijzende houding van Amsterdam tusschen Noord en Zuid gedreven was, Deze studie is niet bedoeld als een systematisch geheel. Men beschouwe ze als een aanvulling van de reeks van toestanden en gebeur tenissen, voor twee jaar in mijn „Den Haag in den Geuzentijd” ge memoreerd. Uit den aard der zaak meende ik niet in herhalingen te moeten treden. OP LEVEN EN DOOD. Eenige feiten en beschouwingen betreffende het tweede beleg van Leiden DOOR J. SMIT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 424