OP LEVEN EN DOOD 393 Bijlage C. („Memoirie”). en het lid van de Maeslandt op het herstel Zie het slot van Buys had in den ƒ2500; de Raden maanden op de uitbetaling tijd bij monde van den raadsheer Bronckhorst, den presideerenden raad Van der Houve Rekenkamer Engelbrecht van Maeslandt op de nood zakelijkheid werd gewezen van het herstel van „d’im- muniteyt, praerogatyven ende praeëminentie” van Hof en Rekenkamer Was het wonder, dat toen ook dit Hof toornde, dat zijn bevoegdheid zag verkort door de willekeur der krijgsoversten, die in het bewustzijn van hun onmisbaarheid allerlei aanmatiging zich veroorloof den en de rechtspraak uitoefenden op het terrein, zooals zij het zichzelf hadden afgebakenddat ernstige grieven had tegen kapitein Mormault (elders Mornault en Mor- naeult De Morignault?), die met zijn soldaten in Augustus ’73 in Den Haag lag, het vervoer der goederen van daar naar Delft met het oog op de nabijheid der stroopende Spanjaarden voor Haarlem verbood en zich tegelijkertijd wonderlijke practijken veroorloofde ten opzichte van de achtergebleven eigendommen der uitgeweken Hagenaars Dat Hof, dat zich op zijde zag gedrongen door den Raad, welken de Staten den Prins hadden ter zijde gesteld en die thans, naar dit opponeerend college met nadruk beweerde, eigenmachtig den gang van zaken regelde. Was het wonder, dat onder zooveel tweedracht ook de Prins meer centralisatie had gewenscht en zelfs gedreigd had zich aan de gemeene zaak te ont trekken, wat ten slotte zijn nuttig effect had gehad? Daarbij kwam het nijpend geldgebrek. De krijgsbevel hebbers drongen met steeds meer klem op de betaling der soldijen aande advocaat van de Staten Mr. Paulus zomer van 1574 een achterstand van van den Hove wachtten sedert acht van hun gagiën. En de ele-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 427