398 OP LEVEN EN DOOD Wij cursiveeren. en goed was de Hage- het pijnlijkst krijgsge- betrouwen oeck andere verscheyden borgeren van Den Haghe, te voeren zoe binnen Delft, Rotterdam als andere plaetsen gevlucht ende woonachtich zijnde, weederomme mit haeren goeden in Den Hage op haer ordinaris woon- plaetse vertrocken zijnde geweestwaernaer opten XXIX Octobris lestleden eenich geruchte van den voorseyden vyanden comste in Den Hage verspreyt zijnde, zoe was aldaer bij trommelslach gecundicht ende verhoeden ge weest, dat nyemant van de ingeseetenen haer goeden uyten Hage zouden mogen vluchten ofte transporteeren op peyne van verbuert ende voor prijs gehouden te werden, zoe dat duerdyen dye goede borgeren gecon- stringeert zijn geweest, aldaer met haere goeden te moeten blijven, nyet jegenstaende dat des nachts daeraen- volgende t geheele leger ofte garnisoen van onssen crijchsvolck uuyten Hage soubytelicken ende sonder weete van de regeerders ofte gemeente vertrocken is nae de Maeslantsche sluyse, verlaetende oversulcx dye voorseyde plaetse zonder eenige defensie ende bovendyen in 't vertrecken affwerpende ofte inneslaende dye Geest- brugge, waerdeur dye voorseyde goede gemeente van Den Haghe belet ende verhindert is geweest, haere per soenen ende goederen, in groote meenichte van schuyten gelaeden ende aen de voorseyde brugge gecomen zijnde, voorts te mogen wech brengen ende salveeren, als wee- sende bij t inslaen der voorseyde brugge geslooten ende genouch gearresteert in handen van den voorseyden vijanden bedwongen, tegens huer danck ende wille weederomme nae Den Hage te moeten keeren ende aldaer blijven.” J) Zoo beroofd van al zijn have naar, na bijna vijf maanden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 432