OP LEVEN EN DOOD 405 Hof 4592. Honsel geen rustige verblijfplaats voor het geringe garni zoen, een sterk vooruitgeschoven post van ’s Prinsen troepen, die in dit deel van Holland slechts den Maas kant en de verbindingen met Delft, en dit laatste nog vrij onvoldoende, had doen bezetten. Den 2en Juni deden baljuw, burgemeesteren en raden van Schiedam den Statenop een desbetreffend schrijven dan ook weten, „hoe dat onse soldaten op gisteren mergen vrouch uuyt de schansen van Vlaerdingen gescheyden sijn deur schrij- vens ofte bevel van Sijne Exfcellenjcie soe wij verstaen, waernae Sijne Ex(cellen)cie hemluyden bevolen soude hebben weeder naer de voorseyde schansen te keeren ofte tenminsten hem te beschansen op Vijff sluysen, sulcx dat onse paerden, naementlyck de bende van capi- teyn Michiel, des naemiddachs ofte omtrent den avont de voorseyde schansen van Vlaerdinghe alwaer omtrent twee hondert mannen van de vijanden inne gecommen waren omvergeloopen ende weeder innegenoomen hebben ende alsoe een deel van de vijanden dootgeslaegen ende drye van daer gevangen gebrocht hebben ende de reste schijnt verloopen; ende ons volck sijn doende, omme de voorseyde schansen van Vlaerdinghen te abbo- leeren ende slecht te maecken, omme de vijanden, soe sij daer weeder inne keerden, te bet te mogen crencken ende verrassen, alsoe Sijne Ex(cellen)cie belieft ofte schijnt geraeden te duneken, dat ons volck hem hout op de schanse van Vijf sluysen, alwaer het geheele regiment nu omtrent leggende is.” Bovendien loerde het verraad van alle kanten, niet alleen van vijandige elementen binnenslands, doch ook van de zijde der door den Spanjaard uitgezonden spi onnen. En opmerkelijk is het, dat velen van hen met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 439