aan te houden, die, blijkens de ingewonnen berichten, derwaarts vertrokken was, terwijl de brenger van deze missive nadere inlichtingen omtrent het uiterlijk van den dader kon verstrekken. Droeve en blijde tijdingen wisselen voortaan in de correspondentie, welke die van het volijverige Hof van Holland nog steeds met de commissarissen van den Prins binnen het ingesloten Leiden wisten te onder houden, elkander af. Den 3den Juni i) stelden die van den Hove hun mederaadsheer Bronkhorst, iemand van kracht en strengheid en onkreukbare trouw aan de vader- landsche zaak, in kennis met het hiervoor bedoelde succes van den overval van de schans bij Vlaardingen, van den fortuinlijken aanslag op de Spaansche vloot op de Schelde en de vernietiging van een achttal vendelen vijanden bij Wormerveer, welke overwinningen men daags te voren te Delft met klokgelui „geviert” had, „omme dairdeur die goeden te animeeren ende die vian- den een schrick ende vreese anne te jaegen.” 2). Te Lei den had men den wenk begrepen en onder dagteeke- ning van den d. a. v. kwam bij het Hof te Delft, en geteekend door Bronkhorst en Jan van Hout (de laatste namens burgemeesteren en schepenen van Leiden) een dankbetuiging in met de mededeeling, dat men ook daar alle klokken geluid had „om den viandt-een terreur te geven,” waarbij men nevens een betuiging van den goeden moed der burgerij bij het voortduren van het beleg een verzoek om proviand en kruit voegde. 3) In hoever aan dit verzoek kon worden voldaan, bleek mij niet. Doch de omstandigheden werden daartoe bij den dag ongunstiger. De Spanjaarden toch haalden den OP LEVEN EN DOOD 407 Alg. R. A„ Hof 4592. 2) Bijlage F. 3) Zie bijlage G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 441