OP LEVEN EN DOOD 413 Bijlage N. 2) Groen, Archives IV blz. 325. 3) Valdez aanRequesens 18 Sept. 1573. Corr, de Ph. Ill, dl. Ill, blz. 159. van ’s vijands plannen. Reeds hadden de Spanjaarden kans gezien in de afgeloopen dagen hun front tot bij den Hoorn, halverwege tusschen Delft en het huis Ke nenburg, vooruit te brengen en daar een schans op te werpen, die weliswaar nog niet rechtstreeks de verbin ding met Rotterdam bedreigde, doch aan het benarde Delft nog slechts één toegangsweg open liet. Nog één dergelijk succes en het was met de communicatie van Delft gedaan geweest. En het Hof, het pijnlijk gekort wiekte college, maar dat niettemin in dezen gevaar- vollen tijd, dank zij de enkele krachtige en eminente persoonlijkheden, die het onder zijn leden telde, steeds op de bres stond en ook in de krijgskundige aangelegen heden door zijn adviezen een beduidend aandeel nam, wendde zich dus om uitredding tot den Prins en drong er op aan „die van Schiedam ende andere des noot te be- veelen heur sluyse te openen, omme sulcx waeter in’t landt te leiden ende daer deure den viandt soe veel doenelick es te beletten, omtrent dieselve Schie niet te schansen.” x) Hiermee was het tweede beleg van Leiden een nieuw stadium ingetreden, den tijd, dat men van het water zijn behoud verwachtte. Bij den Prins, die niets liever deed dan onmiddellijk tot de inundatie over te gaan, vond het verzoek een gewillig oor. Reeds in het najaar van 1573 toch had men ten behoeve van de verdediging van Delft een deel van Delfland onder water gezet2) en de Prins had toen op grooter schaal willen inun- deeren en zelfs reeds order gegeven de Maaslandsluis te openen, toen hij voor den aandrang der Staten bezweek en tegenbevel zond.3) Dat de Staten dien maatregel als

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 447