Zoo was de commissie dan in ’s Prinsen logement aangekomen, „ende gecommuniceert hebbende met Zijner Ex(cellencies) medecijn ende den secretaris Bruninck en hebben die selve nyet geraeden gevonden, daerom Zijner Ex(cellen)cie moyelijck te vallen uuyt saecke, dat dieselve Zijner Exc(ellencie) alsnu an de beterhandt was ende van Zijne co(o)rts verlaeten, mits ’t welck den medecijn beducht was, dat dieselve co(o)rts deur t vernemen van sulcke zwaricheyt soude moegen recur- reren; hebben niettemin de voors(eyde) medecijn ende secretaris belooft ter eerster oportuniteyt mit soeti- cheyt Zijner Exc(ellencie) van t gundt voors(chreven) es advertentie te doen.” Een daaropvolgend samenzijn met den uitgeweken Leidschen secretaris Gerrit Meliszoon, te diens huize gehouden, gaf aanleiding tot het besluit, het resultaat der gezamenlijke besprekingen voor te dragen aan de vergadering van den Raad van Admiraliteit, die dien middag te twee uur bijeen zou zijn. Het slot van deze Rotterdamsche besprekingen was het besluit, dat het Hof met de Delftsche Magistraat verdere plannen zou ontwerpen betreffende de doorgraving van de Land scheiding, (ondanks de zienswijze van Paulus Buys en ’s Prinsen raad Wasteel, die iedere handeling nog ontijdig achtten, omdat de vijand zijn maatregelen in overeen stemming zou kunnen brengen met het inundatieplan vóór de aankomst van de Zeeuwsche vloot) terwijl men verder den inmiddels gewaarschuwden afgevaardigden ter Staten-vergadering uit Dordrecht, Gouda en Delft de verzekering wist te ontlokken, dat deze het plan met kracht zouden voorstaan. 416 OP LEVEN EN DOOD b Al weer is het opmerkelijk wat Bor vertelt, dat op dezen 3en Sept, de Hildam door Goudsche vrijbuiters wordt doorgestoken. Vrij zeker ontwaren wij hier weer den invloed van het Hof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 450