I i i zekeren Valckesteyn, wellicht van die dagen of een der secre- en blijkbaar met eenig opzet Na dit niet geheel bevredigend succes togen de heeren naar Delft terug, waar den volgenden dag in het raad huis de bespreking met de magistraat plaats had in tegenwoordigheid van enkele personen, die met de water staatkundige gesteldheid der omgeving, met den loop van vaarten, tochten en dijken en de ligging van sluizen en verlaten tusschen Gouda, Rotterdam en Leiden op de hoogte waren. En de hier gehouden besprekingen leidden tot dit resultaat, dat een vijftal gecommitteerden een uitgebreid plan van inundatie voorstelden, dat inder daad tijdens de komende dagen blijkt gevolgd te zijn. r) Niet lang daarna was geheel Delfland overstroomd en reikte het water tot in de onmiddellijke nabijheid van Den Haag 2), dat het slechts aan zijn hoogere ligging op den geestgrond dankte, dat het voor deze plaag bleef gespaard. Binnen Leiden was inmiddels de ellende ten top ge stegen en onder dagteekening van den len Sept, had de daar aanwezige commissaris Bronkhorst in een brief aan zijn vrouw van den noodtoestand aldaar een schrij nend beeld gegeven, waarbij hij zich beklaagt, dat nog steeds het water in Rijnland niet komt opdagen, verder een beroep doet op een den ontvanger-generaal 1 tarissen van den Hove, wijst op den door hem verleenden steun aan de dochter van Cornelis van der Wolf, mede een der secretarissen, die zonder zijn tusschenkomst „van honger vergaen” was, want „zij mach qualicken die cost gecrijghenhet groote goet van haer nichte en mach haer nyet helpen.” Dit schrijven was onder de oogen van de heeren OP LEVEN EN DOOD 417 i 27 Het stuk is als bijlage O hierachter opgenomen. s) Zie hiervoor de kaart in mijn „Geuzentijd”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 451