OP LEVEN EN DOOD 419 a Hof 4592. 2) Bijlage Q. trocken zijn naer Haerlem ende dat di viant binnen den voors(eyden) Hage groot gereetschap maeckt mit pack ende sack, omme van daer te vertrecken ende dat uuyt dieselve plecke oic alreede vertrocken zijn die brouwers aldaer’’, doch eerst den 29en November was 4 Den Haag van zijn laatste overweldigers verlost. Maar nog lang bleef de duinstreek verontrust. De bezetting van Haarlem oefende een terreur uit tot in den wijden omtrek, teneinde aan schatting te komen en de druk, die van de twee tegenovergestelde zijden op de dorpen aldaar werd uitgeoefend, maakte bij velen de trouw uitermate verdacht. Dit verklaart de uitlating in de Resolutiën der Staten van Holland van den 12 en Nov., dat in vele dorpen, waaruit de vijand is vertrokken, de bevolking standvastig weigert, den eed van trouw aan de nationale zaak af te leggen. Zoover ging de machtssfeer van den vijand, dat nog een vol jaar na de ontruiming van Den Haag de bevolking van Rijns- burg, Wassenaar, Oegstgeest, de beide Katwijken, Warmond en Voorhout, Noordwijk-Binnen en -aan Zee, Noordwijkerhout, Valkenburg, Voorschoten en zelfs van Scheveningen, met ’s Prinsen toestemming, nood gedwongen gegeven, tot October 1575 iedere maand aan Francisco de Valdez en den schout van Haarlem een belangrijk bedrag uitkeerde, zoogenaamd voor sauve- garde. Den 29en November van dat jaar was plotseling van ’s Prinsen zijde een verbod afgekomen, waarbij aan het schrijnend euvel een einde werd gemaakt, welke verordening ons slechts bekend is uit eene copie, door den Leidschen secretaris bij gelegenheid van het geding dienaangaande afgegeven. -)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 453