BIJLAGE A. Hof 4592 (1574). Alzoo dye boose gheest, onse erffvijand dye welcke nyet op en hout dach noch nacht zijn verderffelycke zaet te zayen aen- merkende, dat hij met openbaere gewelt ende macht van wapenen nyet en heeft connen uuytrechten, nochte tot zijn voernemen ghe- raecken, een ander middel schijnt ghevonden ende voergewendt te hebben, te weten eyghenbaetsouckinghe, waerdeur in voirleden tijden dye aldermachtichste en(de) onverwinnelicxste steeden en(de) repu- blycquen t onderghebracht zijn gheworden, omme alzoo deur mid del van dyen den bandt der lieffden en(de) eendrachticheyt, mits welcken dye steeden ende ingesetenen van desen lande, gheduerende dese oorloghe tot dese voerleden daghen thoe althijt vereenicht ghe- weest zijnde, t gewelt van den vijandt loffelicken wederstaen hebben, aen stucken te breecken en(de) consequentelycken dye eene stadt ende borghers tegens dye andere te hissen en(de) op te roeden, nemen(de) dye steeden elck in den zijnen, also nu den vijandt, t platte landt verlaeten heeft, zijn tijdt ende occae(sie) waer deurdyen dye jus titie Godtbetert midts dye langduerige binnenlandtsche oorloghe ge- nouch stille staet, immers nyet gerespecteert nochte gerevereert off ontsien en wort, zulcx dat behoert omme dye limiten van heuren jurisdictie t extenderen ende zoo veel hem moghelyck es op heuren naesten t usurperen, zouckende alleen en(de) vervolghen(de), t zij met gelijck off onghelijck, t ghundt hem in t particulier dienen(de) ende welgheleghen es ende nyet t ghundt in t ghemeen voirde(e)l offt profijtelyck es, t min nocht meer dan offt dye oorloghe al ghedaen en(de) gheen vijanden meer voerhanden waeren; pooghen(de) oock heure questien en(de) geschillen, dye mitter justitie behoirden ghe- termineert en(de) geslecht te wordden, mitter handt ende wapenen t executeren en(de) ter neder te legghen, tot groot préjuditie en(de) interest van de crancxste en(de) gheoppresseerde p(ar)thije; waerdeur te beduchten es, dat groote dissentie, tweedracht en(de) seditie onder- linghe ghecauseert zoude moghen wordden, tot naedeel en(de) ver- stooringhe van de Goddelycke ghemeene zaecke en(de) ter contrary den Albanisschen vijandt, dye nu flauwmoedich wort, eenen nyeuwen moedt ghegheven en de) doer desen listighen, p(er)nicieusen raedt oft inventie een wech gheopendt mochte wordden, om zijn voirnemen tot onse eeuwighe bederffenisse doir onse eyghen schuit t effectueren Het Hof aan den Prins. Intermezzo Leidsch beleg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 456