BIJLAGE A 423 ofte volbrenghent welck Gbodt dye Heere naer zijn zonderlinghe barmharticheyt en(de) genaede, den steeden van desen lande tot noch thoe ghedaen en(de) beweesen, nemmermeer en zal laeten gheschieden, indyen men dit aengheleyde vyer bijthijdts mit eendracht en(de) lieffde maect te blusschen. Soe hebben dye van den Provinciaelen Raede ende Camer van de Reeckeninghe raedtsaem ghevonden Uwe Ex(cellen)tie ende mijn heeren den ghedeputeerden van den Generaele Staeten van den voirs(eyden) landen hiervan te adverteren en' de) te waerschouwen requiereren(de), dat hemluyden believen wilde, postponeren(de) alle bederffel(ycke) affectiën van p(ar)ticulier prouffijt oft eyghenbaet zouckinghe ende t gemeen welvaeren van d(en) ghansschen lande alleen voir oogen nemende), te considereren, hoe veel ons aen eendracht en'dei lieffde ond'er) malcanderen gheleghen es, ende midtsdyen t ordonneren, dat alle querelen, differentiën en(de) gheschillen blijven berusten om naemaels mit recht en(de) justitie gheslecht te werden, zonder yet voirder mitterdaet te attenteren oft innoveren, ten preju dice van d eene off d andere p!'ar)thije, t welck die eenighe middel es om t landt te behouden en(de) den viandt te wederstaenverho pende, dat Uwer Ex(cellen)tie ende mijn heeren dye Ghedeputeerden dit advertissement, procederen(de) uuyt eenen zonderlinghen yever totter behoedenisse des vaderlandts, totten welcken wij alle ghelijck metten zelven bandt der ghetrouwicheyt verplicht zijn, in dancke zullen nemen. Leden van den „Raad nevens den Prins", uit en op voordracht der Staten door den Prins benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 457