I BIJLAGE B. Hof 4592. 11 Maart 1574. de(n) lande zoe vele des Alzoe ons allen sonderlinghe importeert en(de) genoech, die behoe- denisse van den lande naest Godt dependeert van de persoone van Zijne Excellen(tie); regieren(de) als superintendent en(de) overhooft; en(de) in alle zwaricheden, periculen en(de) occurentiën van zaecken remedieren(de), zoe veele des doenlycken es, verhoeden wil denwelcken, indyen yet zwaerders overquaeme 't welck Godt Almachtich verhoeden wil al 't landt geschapen waere deur dissentie en(de) diversiteyt van humeuren en(de) opinien, die onder den eedelen, regierders, gedeputeerden en(de) den ingesetenen van de steden elcx in den zijnen zouden moeghen oprijsen, in veel desordren ende incon- venienten te vallen, alleer wij van een ander bequaeme, wijs, voorsichtich en(de) ge- qualificeert personaighe, hooft en(de) gouverneur-g'enerjael zouden connen verzyen werden soo dunct den Hove van Hollandt ende Camer van (de) Reecke- ninghe raetsae(m) en(de) hoochnoodich, omme alle periculen en(de) zwaricheden, die daeruuyt zouden moeghen volghen, moegelycken es te prevenieren en(de) te verhoeden, dat die gedeputeerde(n) van de Generale Staeten van van Hollandt, Zeelandt ende Westvryeslandt, gelijckelycke vergadert zijn(de), wel rijpelyck en(de) eendrachtelijck, bij t goet belyeven en(de) behaeghen van Zijne Excellen(tie), zouden nomineren en(de) kiesen een notable en(de) gequalificeert successeur van Zijne Excellen(tie), diewelcke nae 't overlijden ofte bij gebreecke van Zijne Excellen(tie) in zijn plaetse succederen zoude in gelijcke macht, aucthoriteyt en(de) superintendentie van alle deselve landen, tot conservatie des gemeene vaderlandt, gelijck men t selve in Vrankrijck ende andere omlegghen(de) landen en(de) provinciën gesien heeft geschiet te zijn. Aldus gedaen bij die van den Raide ende Reeckeninghe in Hollandt opten 27en Martij 1573 stilo curie Hollan(die). In kennisse van mij (ongeteekend). Seeckere remonstrantie, die Staten van Hollandt gedaen bij die van den Raiden en(de) Reecken(inge) in Hollandt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 458