I BIJLAGE C. Hof 4592. 27 Maart 1574. Memoirie. Sullen eerst ende alvoren remonstreren, dat Hopman Munter met zijne soldaeten geheel onnotlijck es aldaer langer te blijven leggen ende dat oirbaerlycken ware den selven aldaer nyet gebracht te hebben, gemerckt, dat overmits Den Hage soe van voorgaende ons eygen chrischvolck als van den viandt soe getracteert es, dat eenen yeder eenen schrick heeft, omme hem selven daer binnen te begeven, enne dat soldaeten soe strictelyck nyet en moegen bedwongen werden, ofte daer wierdt altijts yemandt gefouleert ende gepprest, hierbij in vougen eenige particuliere faulten almeede bevonden ende die noch daegelix meere bevonden sullen werden. Item dat die van den Raide ende Reeckeninge, op der saecke wel geleth hebbende, met rijpe deliberatie geresolveert zijn, de voorseyde Munter, met zijne compagnie uyter Hage vertrocken zijnde ende op Catwyck ofte elders naer dispositie van Zijne Excell(entie) gelecht zijnde, eerstdaechs binnen Den Hage heur oude residentie te nemen, mets dat up Nederhoff aldaer geordonneert souden werden dertich ofte veertich paerden, metten welcken ende die burgerije van Den Hage de suppoosten verhoopen, dat zij Den Hage jegens d'invasie van alle loopende geboufte wel sullen met Godts hulpe bevrijden ende beschermen. Bijmaickende ende volbouwende de begonste schansche. Instructie voor den Gecommitteerden van den Raide ende luyden van de Reeckeninghe in Hollant omme te reysen aen Zijne Excellencie tot Dordrecht. Den generaelen Staten te vermanen ende voor te houden, hoe veele gelegen es aen de regeringe deses landts ende hoe veele ons impor teert de persone van Zijne Excellentie. Dat men daeromme wel be- hoirt rijpelyck te letten op de conservatie van ons gemeen vaderslandt ende oik een zeeckeren regie maicken, daer ’t selve in allen gevalle generalicq naer geregeert ende geconserveert sal moegen werden. Gedenckende in wat desordre wij jegenwoordelyck geschapen zijn te vallen, indien ’twelck God verhoede Zijne Ex^ellen(tie) ons geraickte onttroucken te werden. Van allen t welck ende anders tot conservatie van de collegien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 459