DER STATEN-GENERAAL 29 van die dagen, Engeland, dat zich ook hier in onze zaken wil mengen. De wanden van de zaal zijn in nissen, vijf in de lange, drie in de korte zijde, verdeeld door in den muur gevatte, met verguld lofwerk versierde Corinthische pilasters. In den oost- en den westmuur was in het midden aangebracht een monumentale, tot de zoldering reikende schoorsteen met gebogen, vergulde frontons bekroond. Die schoorsteenen zijn ongeschonden behouden. In de frontons houdt rechts en links een klimmende leeuw een schild op met het wapen van Holland, een roode, klimmende leeuw op gouden veld. In iederen schoorsteen is in rijk betimmerde, zwaar vergulde, in den wand gevatte lijsten een schilderstuk. Dat aan de oostzijde, geschilderd in 1664 door Jan Lievensz, stelt den Oorlog voor, in de gedaante van een geharnasten, woest uit- zienden Mars, met getrokken zwaard; dat aan de west zijde den Vrede, eene blonde jonge vrouw, die eene duif in haren schoot houdt en door jeugdige, uit de wolken nederdalende engeltjes met laurieren bekranst wordt. Eene eerbare Haagsche juffrouw had als model voor deze vredemaagd gezeten en ontving daarvoor van de Staten een geschenk van duizend gulden. Dit schilderij, van Adriaan Hanneman, draagt duidelijk lees baar het jaartal 1669. Uit de data dezer schoorsteen stukken ziet men, dat er verscheidene jaren verliepen eer de zaal geheel was voltooid en in hare smaakvolle en weelderige inrichting prijkte, welke alom werd ge roemd. Er waren nog twee omstandigheden, welke moeilijk op te lossen bezwaren deden rijzen en mede hebben bijgedragen, dat er een tien tot twaalf jaren verliepen, alvorens de vergadering voor goed in de zaal was ge ïnstalleerd. Wanneer de Staten er niet konden ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 45