BIJLAGE D 426 Hof aan Prins. Ongedateerd. Deurluchtige hoochgebooren Furst, Genadige Heere. BIJLAGE D. Hof 4592. De hier volgende woorden verraden de inzichten van den Hove ten opzichte van de plaats, die het Hof naast den Prins behoorde in te nemen. van den Raide ende Reeckeninge in Hollant mitsgaders d immuniteyt, praerogatyven ende praeeminentie van dien dienende te remonstreren es, indiene die van den Raide ende Reeckeninge voorseyt meester Dierick van Bronckhorst, Raidt ordin(aris) in den voors(eyden) Hoeve, ende Engelbrecht van Maeslandt, reeckenmeester, geordonneert ende gecommitteert hebben, ordonneren ende committeren alsnoch mets desen, gevende hen beyden daer inne volcommen macht ende autho- riteyt in allen schijne ofte dieselve twee collegen selve bij Zijne Excellen(tie) tot Dordrecht priester ende voorzanger waren. Gedaen binnen Delft den Alsoe die jegenwoerdige regierders van Den Haege ons op huyden veel ende diversche dachten gedaen hebben, die plecke van Den Haege betreffende, die alhier te lang souden vallen te scrijven, soe hebben wij gecommitteert onsen medebroeder in (den) Raede Bochorst mitsgaeders de burgemeester van Den Haege voors(eyt) Joost Jacobsz(oen) omme aen Uwer Exc(ellentie) te trecken ende dieselve Uwer Excel lentie) die voors(eyde) dachten anne te dienen ende daervan Uwer Exc(ellentie) behoerlick t onderrichten, opdat bij Uwer Exc(ellentie) dienthalven behorlicken geremedieert ende in alles goede ordre ge- stelt soude moegen worden, soe versoucken wij Uwer Exc(ellentie) die voorseyde gecommitteerde mit den eersten goet gehoor ende voorts in alles geloeff te willen geven van 't gundt zij die selve Uwer Exc(ellentie) van weegen die van Den Haege voorseyt angeeven sullen ende dat voorts Uwer Exc(ellentie) believe dieshalven eerstdaechs te disponeeren omme alle inconvenienten te verhoeden ende voor te coemen. Deurluchtige etc. wij bidden Godt Almachtich Uwe Exc(ellentie) te willen verleenen in alles goede voorspoet tot geluck ende salicheyt van Uwe Exc(ellentie) ende welvaeren van de gemeene saecke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 460