BIJLAGE E. Hof 4592. Tl Maart 1574. Doorluchtige Hooggeboren Furst, Genadige Heere. Naerdemaele ter conservatie van Den Hage ende omme te voor hoeden alle verdere foule van der plecke van Den Haege ende om occasie te geven, dat dieselve plecke wederomme soude moegen ge- peupleert ende in heuren ouden state gereduceert worden, soe hebben wij naer communicatie met die van der Reeckenkamer raedtsaem ge vonden ons selven metten eersten te begeven in onse oude residentie maer alsoe ’t fendel van den hopman Munter, jegenwoordelyck aldaer leggende, genouch veroirsaeckt, dat nyemandt wederomme binnen Den Hage begeert zijne oude woenplaetse te repeteren soe lange die voor- s(eyde) knechten daer leggen, soe duynckt ons geraden onder correctie van Uwe Excellentie dat t voors(eyde) fendel van daer getrocken ende tot Catwijck op den Rijn ofte andere plaetse naer dispositie van Uwer Excellentie gelecht behoert (te) werden, ende dat up Neederhoff in Den Hage geordonneert zijnde dertich ofte veertich paerden, wij alsdan metten eersten ons selven van hier souden moegen transporteren, daervan wij alreede praeparatie maecken ende bij provisie een uyten onsen ende een uyter voorsfeydei Reecken- m(eesters) als commissarissen met twyntich suppoosten allen daechs daerwerts seynden omme den nachtwacht te houden ende voorts alle overlasten van den soldaeten voor soe veele t doenlyck es te be letten versoucken daeromme, dat Uwe Excellen(tie) gelieve t voor- s(eyde) vaendel uuyten Hage te doen vertrecken ende aldaer in doen commen dertich ofte veertich paerden, met welcke paerden ende voor- s(eyde) die burgeren van Den Haege wij met die hulpe van Godt verhoepen die voors(eyde) plaetse voor eenen aenloop der vianden ofte anderen geboufte te beschermen. Ende alsoe den Hoeve ende Camere van de Reeckeninge van Hol- lant de conditie, qualité ende voergaende regeringe ende gouverne ment van den latitanten, absenten ende fugitieven meestal wel bekendt zijn, dat daeromme onder correctie Uwe Excellen(tie) derselver saicken ende supplicatiën beroerende gelieve nyet eyntelyck te dispo neren sonder advyse van den Hoeve ende Reeckeninge. Myn Heere, onse Heere God zij met Uwe Excellen(tie).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 461