BIJLAGE G. 4 Juni 1574. Bronchorst. J. VAN HOUT. (Alg. R. A. Hof 4592 cf. Orlers 464). Hoochgeleerde, Wijse ende seer Voorsienige Heeren, wij gebieden ons in alder dienstwillicheyt tot Uwer H(oochgeleerde) W(ijse). U H. W. dienstwillige Burge(mees)teren ende Gerechte der stede van Leyden, Adverterende, dat wij, Uwe schrijvens van date den 3en deser ontvangen hebbende, Uwer H(oochgeleerde) W(ijse) midts desen hert- grondeb icken) zijn bedanckende van de communicatie der goeder ende blijder niemaren aldaer geroert, bij dewelcke wijluyden niet weynich verblijt en sijn geweest, des wij terstondt daernaer, in een teyken van victorie ende om den viandt, hieromtrent zoe dicht belegert wesende, een terreur te geven, alle de doeken binnen deser stede hebben ge- daen luyden. Wij sijn zeer wel gecourageert ende gemoet, mitte hulpe Gods den viandt weder te staen. Des onsen burgeren dagelicx in 't schermutseren genouchsaem getuych geven ende en sullen niet nae- laeten te houden ende telcken wij yet van des viandts aenslagen sullen vernemen, daervan behoorlicke advertentie te doen, oetmoedelick biddende, dat Uwe H. W. gelieve de handt daeraen te houden, dat, indien den viandt zijne belegeringe ende onse benauwinge wilde continueren, wij van nootelicke proviande midtsgaders van poeder versien mochten werden, ten eynde wij bij faulte van dien voor ge- lijcke periculen behoet mogen blijven, als wij van Haerlem ende Middelburch in soe versche memorie hebben, daervoor ons de Heere wil behoeden, dewelcke Uwe Hoochgeleerde, Wijse ende seer Voor sienige Heeren spare in voorspoedigen regimente tot zalich(eyt). Mit haest in Leyden desen 4en Juny 1574.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 463